Hämndporr – nätbrott eller inte?

| Tid att läsa:11 minuter

“Nätbrott eller inte” är en bloggserie där SomeBuddy-jurister jämför svensk och finsk lagstiftning för att se hur olika fenomen på sociala medier bedöms i dessa två länder...

Foto: Andre Moura, Pexels.
Foto: Andre Moura, Pexels.

“Jag och mitt ex filmade oss när vi hade sex. Själva filmandet skedde i samförstånd men nu har han laddat upp videon på en porrsida. Jag vet att jag borde polisanmäla men jag skäms och är rädd att det kommer bara att göra allt värre.“ Kvinna, 24 år

Spridandet av sexuella filmer eller bilder utan samtycke kallas ofta för hämndporr. Typiskt sett avser begreppet "hämndporr" situationer där en före detta partner sprider exempelvis nakenbilder på nätet som en hämnd mot den före detta partnern. Det kan dock finnas många andra motiv bakom handlingen. Att hota med att sprida nakenbilder kan exempelvis fungera som ett sätt att skryta, förnedra eller tvinga offret att göra någonting. Ofta vill gärningsmannen kontrollera offret.

Enligt en amerikansk studie är hot om hämndporr vanligaste bland ungdomar under 30 år. Materialet kan spridas både i stängda chatter, till exempel på Messenger eller WhatsApp och på offentliga plattformar. Har innehållet hamnat på nätet kan det praktiskt taget vara omöjligt att få bort det. Situationen är särskilt allvarlig om bilderna eller videon sprids på en porrsida eller om information om offrets identitet sprids i samband med materialet. Innehåll på offentliga porrsidor kopieras och sprids ofta vidare. Personlig information som delas i samband med hämndporr, till exempel namn eller telefonnummer, kan dessutom leda till trakasserande och hotfulla kontakter från helt okända personer.

För offret kan upplevelsen vara mycket förnedrande och stötande, samt väcka väldigt starka känslor så som rädsla och ångest. Hämndporr har också varaktiga effekter på offret. Enligt studier kan brott mot sexuell integritet leda exempelvis till tillitsproblem, lågt självförtroende, depression och PTSD. Konsekvenserna av hämndporr kan vara lika allvarliga som av ett sexualbrott som sker i det verkliga livet.

Är hämndporr ett brott eller inte? Nedan fördjupar vi oss i denna fråga ur både svensk och finsk lagstiftning.

Sverige – Fokus på om gärningsmannens avsikt

Tidigare prövades dessa typer av gärningar ofta genom bestämmelsen om förtal. För att kunna klassificera en händelse som förtal krävs att syftet med spridningen är att utsätta en person för nedsättande eller kränkande omdömen. Men inte alla integritetskränkande handlingar som till exempel spridning av en sexvideo, kan alltid anses som nedsättande eller kränkande.

I januari 2018 blev olaga integritetsintrång ett nytt brott, vilket medförde att det blev straffbart att sprida vissa integritetskänsliga bilder och uppgifter om det leder till allvarlig skada. Detta oavsett om uppgiften är nedsättande eller inte. I bestämmelsen görs en uttömmande uppräkning av vilka slags uppgifter som kan spridas på ett sätt som kan innebära ett straff. En av dessa punkter är “bild på eller annan uppgift om någons sexualliv”. Med detta avses dels bilder, både stillbilder och rörliga bilder, på sexuella handlingar eller andra bilder som är av sexuell natur och dels andra uppgifter hänförliga till sexualitet såsom utförliga uppgifter om någons sexuella preferenser eller sexuella kontakter. Denna punkt riktar sig bland annat mot så kallad hämndporr.

En förutsättning är att spridningen skett mot den andres vilja, i strid med ett förtroende eller i vart fall utan dennes giltiga samtycke. Därtill ska spridningen vara ägnad att medföra allvarlig skada för den personen som bilden eller uppgiften berör. Detta kräver att uppgiften har spridits i större kretsar, d.v.s. gjorts tillgänglig för fler än ett fåtal personer. Vad som är “fler än ett fåtal” är svårt att säga då det inte fastställt någon fast nivå för hur många personer som måste fått del av uppgiften eller bilden. I praxis har detta dock tolkats som mer än 8-10 personer. Uppgiften eller bilden behöver dock inte ha faktiskt nått dessa personer utan det är tillräckligt att materialet har gjorts tillgänglig för en sådan större grupp.

För straffansvar krävs därtill att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada. Ansvaret är begränsat till situationer där spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser. Det förutsätts dock inte att någon allvarlig skada har uppkommit utan det räcker med att spridningen typiskt sett ska kunna medföra sådan skada. Vid denna bedömning måste särskild betydelse fästas vid vilken typ av uppgifter det är fråga om samt hur och i vilken omfattning de blivit spridda. Det kan då vara av betydelse i vilket socialt sammanhang som den utsatte befinner sig och vilken spridning uppgifterna fått bland andra människor som ingår i detta sammanhang. Att uppgifter sprids till personer i den utsattes närhet, skolklass eller vänskapskrets kan öka känslan av intrång i privatlivet och medföra att brottet kan betecknas som grovt.

“Brottet kan också bedömas som grovt om webbplatsen är välkänd och besöks av många människor.“

I detta fall kan olaga integritetsintrång komma i fråga då videon har spridits utan offrets vetskap eller samtycke och publicerats på en webbplats där det gjorts tillgänglig för över 8-10 personer. Filmen har varit mycket privat och då den har laddats upp på en porrsida kan även kravet på att handlingen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada anses uppfylld. Brottet kan också bedömas som grovt om webbplatsen är välkänd och besöks av många människor. Vidare kan det vara av betydelse om spridningen skett på ett sådant sätt att uppgifterna med lätthet kan hittas via sökmotorer på internet av den som söker information om en viss person, t.ex. genom att det sprids identitetsuppgifter.

Även förtal kan komma i fråga i detta fall. Eftersom olaga integritetsintrång har den personliga integriteten som skyddsintresse medan förtalsbrottet skyddar den ära och det anseende någon har hos andra kan gärningsmannen dömas för båda. Hade materialet tillgängliggjorts till mindre än 8-10 personer, blir dock enbart förtal aktuellt.

Spridning av nakenbilder är olyckligt nog ett vanligt fenomen också bland minderåriga. Hade offret varit under 18 år hade barnpornografibrott varit en aktuell bestämmelse då det är olagligt att bland annat filma, sprida eller besitta sådana bilder.

Finland – Handlingens motiv står inte i fokus

I Finland kan hämndporr bedömas inom ramarna för två olika brott; spridande av information som kränker privatlivet och ärekränkning.

Vid bedömningen om spridande av information som kränker privatlivet är motivet för handlingen irrelevant. Det spelar ingen roll om bilden sprids som hämnd eller inte. Det som är betydelsefullt är att informationen rör offrets privatliv, att informationen har spridits för flertal personer, och att handlingen är sådan att den typiskt kan anses orsaka skada eller lidande för offret. Kraven är därmed väldigt lika som i Sverige för olaga integritetsintrång, men med några skillnader.

Foto: Markus Spiske, Pexels.
Foto: Markus Spiske, Pexels.

Gällande första kravet har det i finska brottslagen inte på ett uttömmande sätt definierats vilka slags uppgifter som ska anses som integritetskänsliga. Sexualrelaterad information och bilder betraktats dock nästan alltid som en del av privatlivets kärna. Angående antalet människor som informationen ska ha gjorts tillgänglig för har det i finsk rättspraxis definierats som tiotals människor. Kraven för brott kan därmed uppfyllas om informationen har spridits till 20-30 personer medan till exempel åtta personer har vanligtvis inte betraktat som tillräckligt många. Även om antalet människor är lite högre i Finland bedöms frågan alltid från fall till fall. Det är därför svårt att göra en exakt jämförelse med Sveriges tolkning.

Handlingen ska även i Finland ha typisk sett orsakat skada, lidande eller förakt för offret. Till skillnad från Sverige krävs det dock inte att gärningsmannen har som syfte att orska allvarlig skada. Detta innebär att bedömningen av skadan inte baseras på gärningsmannens avsikt, utan på själva handlingen och beskaffenheten av det spridda materialet. Finska lagstiftaren har inte heller fastställt att skadan ska vara allvarlig.

Om intima bilder sprids till mindre än tio personer, till exempel endast en person, kan handlingen betraktas som ärekränkning vilket motsvarar förtal i Sverige. Då krävs det att man med uppsåt utsätter någon för missaktning eller förnedring. Avsikten att hämnas och förnedra offret har därmed en stor betydelse i bedömningen.

“Att man har gett sitt tillstånd att filma innebär dock inte att man har samtyckt till att publicera och sprida videon.”

I det ovan beskrivna fallet skulle någon av de ovanstående brotten troligtvis komma i fråga. Då det ofta är omöjligt att helt få bort videor som laddats upp på en porrsida, kan konsekvenserna av handlingen vara så allvarliga att handlingen kan också bedömas som ett grovt brott.

Om offret är ett minderårigt barn kan innehav av barnpornografisk bild och spridning av pornografisk bild bli tillämpliga brottsbestämmelser. Själva filmandet och inneha av filmen kan då ensam uppfylla kraven för brott. Det saknar betydelse hur många människor filmen har tillgängliggjorts till eller om avsikten var att förnedra. Det saknar också betydelse huruvida barnet har gett sitt samtycke till filmning, innehav eller spridning av materialet.

I båda länderna är det naturligtvis ok att filma eller dela sexvideor - så länge båda parterna är överens om det och har gett sitt samtycke. Att man har gett sitt tillstånd att filma innebär dock inte att man har samtyckt till att publicera och sprida videon.

Gränsdragning mellan yttrandefrihet och personlig integritet

För närvarande bedöms hämndporr på ett mycket liknande sätt i både Finland och Sverige. Tidigare var skyddet för personliga integriteten svagare i Sverige då gärningar kunde prövas enbart genom förtalsbestämmelsen. I och med lagreformen krävs det inte längre att materialet har spridits med syfte att utsätta en person för nedsättande eller kränkande omdömen. Detta såvida materialet inte har tillgängliggjorts för bara ett fåtal personer. I båda länderna är det faktum att offret inte har gett sitt samtycke att publicera materialet avgörande för straffansvaret.

“Det framstår därmed som att yttrandefriheten väger tyngre än enskildas personliga integritet i Sverige i jämförelse med Finland.”

I Sverige skyddas personliga integriteten dock lite försiktigare. Uppgifterna och bilderna som faller inom ramen för bestämmelsen om olaga integritetsintrång definieras uttömmande, och spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada till skillnad från Finland där uppgifter som kan anses som integritetskänsliga prövas från fall till fall och där skadan inte behöver vara allvarlig. Det framstår därmed som att yttrandefriheten väger tyngre än enskildas personliga integritet i Sverige i jämförelse med Finland.

Har du hamnat i en liknande situation? Med hjälp av SomeBuddy kan du när som helst rapportera om plötsliga och otäcka situationer som skett på sociala medier. SomeBuddy är en lättanvänd applikation som är konfidentiell och helt anonym. När du rapporterar något till oss kommer du alltid att få ett snabbt svar och tydliga instruktioner om hur du ska gå vidare i din situation. Läs mer och beställ SomeBuddy nedan. Låt oss se till att dina gränser respekteras även på nätet!

09.06.2020

Kaisa Rissanen
Laura Sofy
Somebuddy