SomeBuddy-tjänstens användarvillkor

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Välkommen till SomeBuddy-tjänsten! När du använder SomeBuddy gäller dessa användarvillkoren.

Läs noggrant igenom användarvillkoren innan du börjar använda tjänsten, eftersom det krävs att du accepterar dessa användarvillkor för att få tillgång till tjänsten. Dessa användarvillkor utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dig och oss. Om du är minderårig, alltså under 18 år, rekommenderar vi att du läser användarvillkoren tillsammans med din vårdnadshavare eller annan vuxen. Användning av tjänsten kräver dock inte samtycke från din vårdnadshavare eller förmyndare.

Vad är Somebuddy

SomeBuddy är en digital tjänst där du kan få hjälp och stöd om du råkar ut för en otrevlig händelse, till exempel mobbning, trakasserier eller hot på sociala medier, eller någon annanstans på nätet. Vi förbättrar vår tjänst jämnt, varför den erbjuds vid varje tidpunkt enligt den beskrivningen som ges på SomeBuddys hemsida (www.somebuddy.se).

Om du har fått kostnadsfri tillgång till tjänsten, via exempelvis våra samarbetspartner, tar vi inte betalt för tjänsten, om inget annat har överenskommits. Observera att användning av tjänsten förutsätter bland annat tillgång till internetanslutning och en smartphone, vars kostnaderna du själv ansvarar för. Om en särskild avgift debiteras för tjänsten, meddelar vi det innan tjänsten tas i användning. Har du börjat använda tjänsten kostnadsfritt, ändras inte detta utan att användaren får ett förhandsmeddelande.

Tjänsten riktar sig till Sverige. I våra juridiska bedömningar tillämpar vi gällande svensk lag. Vi försöker ge dig ett åtgärdsförslag inom 1-3 arbetsdagar efter att du rapporterat om händelsen i tjänsten.

Vi försöker att se till, att tjänsten alltid finns tillgänglig utan störningar efter vår bästa förmåga. Vi kan dock inte garantera att tjänsten alltid fungerar oavbrutet, punktligt och felfritt samt att data inte förändras eller förloras.

Tjänsten utvecklas ständigt. Vi har rätt att göra förändringar i tjänsten och i det material den innehåller, åtgärda upptäckta fel och brister, samt ta bort delar eller funktioner i tjänsten. Dessutom har vi rätt att begränsa användningen av tjänsten, tjänstens delar eller tjänsteleverantörens webbplats.

Aktivering av tjänsten

För att kunna använda SomeBuddy måste du registrera dig för tjänsten. Registreringen bekräftas med ett separat engångslösenord som skickas till dig via SMS eller e-post. 

När du har registrerat dig för vår tjänst och accepterat användarvillkoren kan du inte längre återkalla tjänsten. Du har dock rätt att få din registrering borttagen och avsluta dessa villkor i enlighet med avsnittet “Upphörande av avtalet”.

Användning av tjänsten

Tjänsten används för att beskriva en problemsituation som har skett på sociala medier eller någon annanstans online, enligt instruktionerna som finns i tjänsten. Den bedömningen du får från tjänsten grundas enbart på de uppgifter som du har lämnat till tjänsten. Du ansvarar själv för de uppgifter du lämnar till tjänsten, och vi kontrollerar inte riktigheten eller överensstämmelsen av uppgifterna. Om du av någon anledning lämnar felaktiga eller otydliga uppgifter i tjänsten, kan även vår bedömning vara felaktig, och inte nödvändigtvis tillämpbar på din situation.

Bedömningen du får från tjänsten är baserad på de uppgifter du lämnar och enbart en åtgärdsrekommendation om hur du kan lösa situationen. Vi erbjuder dig förslag på åtgärder baserade på de uppgifter du lämnar, men vi kan inte driva eller lösa situationen åt dig. Den bedömningen som du får från tjänsten är varken bindande eller tvingande mot dig, oss eller andra parter (till exempel förövaren) på något sätt. Vi tar inte heller ansvar för vad du gör eller inte gör, grundat på de åtgärdsrekommendationer du har fått från tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Om du använder sådana länkar, lämnar du tjänsten SomeBuddy, och använder dem på eget ansvar. Vi övervakar eller kontrollerar inte innehållet av dessa webbplatser och ansvarar inte heller för sådana webbplatsers pålitlighet, korrekthet eller datasäkerhet.

Notera att du förbinder dig till följande när du använder tjänsten:

  • Du använder inte tjänsten i strid med användarvillkoren, gällande lagar och myndighetsbestämmelser.
  • Du använder inte tjänsten för sådant ändamål den inte är avsedd för, till exempel falska anmälningar, mobbning eller annan motsvarande aktivitet.
  • Du använder inte tjänsten för kommersiella ändamål. Du förmedlar inte heller tjänsten eller delar av tjänsten till tredje part, om inte annat överenskommits.
  • Du lämnar inte sådant material till tjänsten som strider mot lagar, myndighetsbestämmelser, dessa användarvillkor eller upphovsrättsligt skyddat material från tredje part.
  • Du får inte registrera dig i tjänsten med felaktig data, eller lämna vilseledande eller uppenbart felaktig information.
  • Du får inte använda tjänsten på ett sätt som kan störa andra användares användning av tjänsten.
  • Du försöker inte störa tjänsten eller dess funktion, eller hacka dig in i tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort allt innehåll du tillfört i tjänsten och förbinder oss inte till att lagra eller ta säkerhetskopior av innehållet.

Sekretess

Alla uppgifter och material som du lämnar eller laddar upp till tjänsten behandlas konfidentiellt. Vi säkerställer att alla som har tillgång till informationen du lämnat, eller laddat upp till tjänsten, följer vår sekretesspolicy som beskrivs i detta avsnitt.

Vi avslöjar inte information som du lämnar eller tillhandahåller tjänsten till tredje part. Vi kan dock låta våra egna medarbetare och underleverantörer ta del av informationen du lämnat, eller laddat upp, i den omfattning som behövs för att producera tjänsten.

Med ditt medgivande kan vi vid behov lämna information du lämnat, eller laddat upp till tjänsten, till tredje part, till exempel polis eller annan myndighet. Detta gör vi dock aldrig utan ditt medgivande.

Den sekretessplikt som avser oss gäller under avtalstiden och även efter att avtalstiden gått ut. Sekretessplikten gäller inte i en situation där myndigheterna begär ut uppgifter, som de enligt gällande lagstiftning har rätt att få från oss.

Personuppgifter och datasäkerhet

Vi behandlar personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy. Tjänsten använder cookies. Information om cookies och behandling av personuppgifter finns på vår webbplats under cookiepolicy och dataskyddspolicy.

Vi eftersträvar att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Observera, att Internet och webbmiljön inte är helt säkra. Du ansvarar själv för datasäkerheten i de datasystem och nätanslutningar som du använder.

Rättigheter till tjänsten

SomeBuddys rättigheter 

Alla rättigheter till SomeBuddy-tjänsten tillhör exklusivt oss eller tredje part. Allt innehåll på SomeBuddy-tjänsten (inklusive texter, bilder, logotyper och varumärken) ägs av SomeBuddy och/eller dess samarbetspartners och skyddas av svensk och internationell lagstiftning avseende upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Dessa får inte användas eller kopieras utan tillstånd.

Rättigheter vi upplåter till dig 

Det användarkonto du skapar för tjänsten är avsedd endast för ditt eget personliga bruk. Vi ger dig en begränsad rätt att använda tjänsten under avtalets giltighetstid. Användarrättigheten kan inte överföras till en tredje part. Du har inte heller rätt att kopiera, distribuera eller kommersiellt utnyttja tjänsten, dess funktioner eller delar av den på något sätt, om ingenting annat ät särskilt avtalat.

SomeBuddy-tjänsten får användas av dig och alla andra, som har rätt att använda tjänsten.  Din användarrättighet utesluter därmed inte andras rätt att använda tjänsten.

Dina rättigheter och rättigheter du upplåter till oss 

Dessa användarvillkor påverkar inte äganderätten till information eller material (t.ex. upphovsrätt och varumärkesrätt) som du eventuellt skickar, producerar eller överför via vår tjänst. För att kunna erbjuda vår tjänst ger du oss världsomfattande begränsad rättighet att använda ovanstående information och material under detta avtals giltighetstid.

Rättigheten du ger oss är begränsad och avsedd endast för sådan användning som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten, som exempelvis för att lagra meddelanden som du har skickat till oss och använda informationen du har lämnat i tjänsten för att sammanställa ett svar. 

Denna överlämning av rättigheter förhindrar dig inte från att överlämna samma rättigheter även till en annan part.

Observera att personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy.

Vårt ansvar som tjänsteleverantör

Vi ersätter direkta skador som orsakats av fel eller förseningar i tjänsten. Vi ansvarar för indirekta skador, till exempel inkomstbortfall, utebliven ersättning eller förstörda data, endast om skadan beror på oaktsamhet från vår sida.

Vi vill understryka, att den information och de råd som lämnas genom tjänsten är rekommendationer och vi ansvarar inte för vad du gör eller låter bli att göra baserat på våra bedömningar. Vi ansvarar inte heller för vilken effekt dina åtgärder har på dina rättigheter eller på tredje parts rättigheter. 

Vårt totalansvar gentemot en användare eller någon annan part är begränsat till femhundra (500) euro, om inte det anses som oskäligt med tanke på omständigheterna i situationen. En ansvarsbegränsning kan vara oskäligt till exempel om det skapar en stor obalans mellan ditt och vårt ansvar på grund av din unga ålder eller någon annan anledning. Ansvarsfriskrivningen är inte avsedd för att begränsa dina rättigheter som du kan ha enligt tvingande lagstiftning, såsom konsumentskyddslagen.

Vi gör vårt bästa för att tillhandahålla tjänsten, men vi ansvarar inte för försening eller skada till följd av ett hinder utanför vår kontroll och som vi rimligen inte hade kunnat påverka. Dessa hinder kan till exempel vara översvämning, jordbävning eller annan större naturkatastrof, samt brand och krigssituation (force majeure). Strejk, lockout, bojkott eller arbetsstridsåtgärder anses som force majeure även då vi själva utsätts för eller deltar i dessa. Vi meddelar dig omedelbart skriftligen om force majeure inträffat och när situationen upphör.

Upphörande av avtalet

Avtalet mellan dig och oss träder i kraft när du har godkänt dessa villkor. Avtalet gäller tills vidare. Du kan när som helst utan anledning avsluta dessa villkor och få ditt konto borttagen. Du kan begära borttagning av ditt konto genom att skicka e-post till info@somebuddy.se. När ditt konto har tagits bort upphör din rätt att använda tjänsten.

På motsvarande sätt kan vi säga upp detta avtal när som helst, med tillämpning av en rimlig uppsägningstid.

Om du använder tjänsten i strid med dessa användarvillkor kan vi häva avtalet när som helst. Denna rätt påverkar inte parternas rätt att på annat sätt säga upp avtalet.

Övriga villkor

Du har inte rätt att överföra detta avtal mellan dig och oss till en tredje part. 

Vi förbehåller oss rätten att överföra tjänsten eller dess underhåll, inklusive ansvar och skyldigheter relaterade till dessa, samt eventuella avtal om tjänsten, till annat företag inom samma koncern. Vi har också rätt att överföra ovannämnda ansvar och skyldigheter, samt detta avtal, i en situation då vårt företag eller dess affärsverksamhet tas över av ett annat företag som ett resultat av försäljning, verksamhetsöverlåtelse, fusion, delning, eller motsvarande arrangemang.

Vi kan ändra användarvillkoren på grund av utveckling av tjänsten, genom att inom tjänsten meddela om de uppdaterade användarvillkoren. Du har rätt att inte acceptera den uppdaterade versionen av användarvillkoren, men det innebär att din rätt att använda tjänsten samtidigt upphör. Om du fortsätter att använda tjänsten efter att du har informerats om de nya användarvillkoren, anses du ha godkänt de uppdaterade användarvillkoren.

Vi har rätt att använda underleverantörer vid produktion av tjänsten. Vi ansvarar för våra underleverantörers verksamhet på samma sätt som för vår egen.

Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

Svensk lag tillämpas på avtalet mellan dig och oss och dessa användarvillkor.

Som konsument har du rätt att anmäla en tvist gällande detta avtal till konsumentverket (www.konsumentverket.se/) för lösning. Innan ärendet lämnas till Konsumentverket ska du kontakta kommunal konsumentvägledning https://www.hallakonsument.se. Du har också möjlighet att utnyttja Europeiska kommissionens webbaserade tvistlösningsforum (http://ec.europa.eu/odr). Observera att om din användning av tjänsten är relaterad till din yrkes- eller näringsverksamhet har du nödvändigtvis inte dessa konsumenträttigheter.

Alternativt kan du väcka en talan mot oss vid tingsrätten i den kommun i Sverige där du har hemortsrätt eller där du stadigvarande uppehåller dig, eller i den kommun där vårt företag har säte. Om ingen annan domstol med jurisdiktion finns för talan, ska tvister om avtalet lösas vid Stockholms tingsrätt.

Kontakta oss

Vi tar gärna emot kommentarer, frågor, funderingar och förslag angående användarvillkoren. Kontaktuppgifter i avtalsfrågor är:

Tjänsteleverantörens namn:, SomeBuddy, filial i Sverige (Org.nr. 516412-1088)
E-post: info@somebuddy.se